События
Выставки Концерты

В Иволгинском районе отпразднуют День бурятского языка

Хүндэтэ нютагаархид! Айлшад!

Октябриин 25-да, 12.00 сагта Буряад хэлэнэй hайндэртэ зорюулагдаhан баярай үдэртэ хабаадахыетнай уринабди!

Программа:
- выставка
- концерт – амаршалга

Ивалгын аймагай Соёлой байшан, Ленинэй үйлсэ, 32